AB Carlsson & Möller – Totalpartner inom konstruktionsplast

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 HELSINGBORG • Org. nr:556057-0011 • Tel: 042-25 38 00
E-post förfrågan:   • E-post order:   • E-post övrigt: 

food.png

EG har genomfört ett arbete med att samordna medlemsländernas nationella regelverk i frågan om livsmedelsklassade material. EG har därför utkommit med ett gemensamt ramverk som heter EG1935/2004/EC för alla material som kommer i kontakt med livsmedel. För plastmaterial inom ramverk EG19235/2004/EC gällde fram till januari 2011 direktiv 2002/72EC (Monomers & Additives). Regelverket införs omgående i alla medlemsländer utan krav på nationella bestämmelser.

EG1935/2004EC har existerat sedan 2004 och har även inkluderat direktiv EN2002/72EC som bla. upptar en lista för alla godkända plastmaterial s.k. "Positive List". Fr.o.m. 1/1 2010 är "Positive List" obligatorisk för alla medlemsländer och gäller även övriga material i plast som inte tidigare har upptagits på denna lista.

I mitten av januari 2011 infördes den s.k. PIM (Plastic Implementation Measurement) direktiv 10/2011EC som ersatte den sedan tidigare gällande direktivet EN2002/72EC. 

Utöver det som nämts ovan krävs att leverantören uppfyller GMP (Good Manufactoring Practice Guidlines) vilket innebär att förutom ISO certifiering även skall uppvisa:

* Kvalitétssäkringssystem;
personal, anläggning och utrustning, kontrollerat råmaterial, instruktioner och processer

* Kvalitétskontrollsystem;
bevakar GMP, hantering och uppföljning av förbättringsåtgärder då så krävs

* Dokumentation;
100% dokumentation som skall vara tillgänglig för extern kontroll och revision 

AB Carlsson & Möller genomför sedan 2009 ett LEAN projekt vilket ligger inom ramen för GMP arbetet och vi uppfyller de nya strängare kraven inom livsmedelsbranschen och kan erbjuda livsmedelsklassat material och god tillverkning.  

Läs mer om EG1935/2004EC och plastanvändning i direktivet10/2011