Hållbarhet

Carlsson & Möller arbetar tillsammans med vår ägare Indutrade mot FN:s initiativ Global Compact för att säkerställa en hållbar utveckling. Vi tar tillsammans med övriga bolag i koncernen ansvar samt arbetar för mänskliga rättigheter, ha goda arbetsvillkor både fysiskt och psykosocialt, motverka korruption samt bedriva hållbart arbete för en renare miljö som flertalet kommande generationer kan ha nytta av.

Det är viktigt för oss att vi gemensamt med våra affärspartners och övriga intressenter arbetar för ett engagerat och utvecklande hållbarhetsarbete där vi tar ansvar för den globala utvecklingen.

Vi arbetar övergripande med mål inom Människor, Miljö och Lönsam tillväxt.

1. Medarbetare – 100% engagerade medarbetare
2. Miljö – CO2 reducering
3. Lönsam tillväxt – Hållbar och lönsam tillväxt

 

Målen är i överensstämmelse med FN:s initiativ Global Compact. Vi rapporterar årligen data till vår ägare som sammanställer hållbarhetsrapport på koncernnivå.

Läs mer om Indutrades åtagande i hållbarhetsarbete här: Länk

Medarbetare

För oss är medarbetarna vår mest värdefulla tillgång. Välmående, kompetens, engagemang och utveckling är en förutsättning för hög kvalitet. Vår arbetsplats ska främja eget engagemang, hälsa, säkerhet samt vara en socialt trygg arbetsplats.

 • Engagerade medarbetare. Vi ska ta vara på våra medarbetares engagemang och arbeta för en gemensam målbild.
 • Ledarskap och kompetensutveckling. Vårt ledarskap ska vara drivande, stöttande och engagerande. Ständig kompetensutveckling för medarbetare stärker vår organisation.
 • Mångfald och inkludering. Alla medarbetare ska respekteras och behandlas jämlikt.
 • Medarbetares säkerhet. Vår arbetsplats skall vara trygg och säker där våra medarbetares säkerhet är högsta prioritet.
 • Medarbetares välbefinnande. Vår arbetsplats ska vara trivsam och inbjudande där alla medarbetare respekterar varandra.

Miljö

Genom ett sunt förhållningssätt till vår miljöpåverkan och systematiskt arbete bidrar vi med ett hållbart miljöarbete. Miljön påverkas direkt av alla val vi gör, vårt köp- och säljbeteende, transporter, tillverkningssätt, förbrukning av kemikalier, naturresurser och vårt avfall.

 • Förbättrad energieffektivitet. Vi arbetar aktivt för att minska vår energiförbrukning och återvinner överskottsvärme från våra maskiner.
 • Andel av förnyelsebar energi. Vi köper endast el från förnyelsebara källor. Vi har en egen solcellsanläggning på 56kw, som genererar en del av vårt energibehov.
 • Minskade CO2 utsläpp. Vi ska minska vårt totala fotavtryck och miljöpåverkan kopplat till våra transporter.
 • Resurseffektiva affärsresor. Majoriteten av egna tjänstebilar är av miljöbilstyp vilket medverkar till reducerade CO2 utsläpp i relation till affärsresor.
 • Återvinning. Vårt avfall källsorteras och vi återvinner utvalda plastsorter som kan omarbetas till nytt material. Övrigt restmaterial går till förbränning, som bland annat skapar fjärrvärme och energi.
 • Miljöcertifiering. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har relevanta miljömål direkt kopplade till våra miljöaspekter.

Hållbar, lönsam tillväxt

Genom effektiv resursanvändning, innovation, kontinuerlig utveckling och förbättringar i våra processer arbetar vi långsiktigt för hållbar tillväxt. Dessa initiativ hjälper oss att trygga god långsiktig utveckling samt säkerställer minskad miljöpåverkan i förhållande till omsättning.

 • Förbättringsarbete. Vi arbetar med Lean Production (2009) för ständigt förbättringsarbete som bidrar till en hållbar utveckling av verksamheten. Varje enskild medarbetare arbetar organiserat med förbättringar som bidrar till ett starkt resultat.
 • Produktivitet. Optimerad, konkurrenskraftig produktion skapar goda förutsättningar för effektiv resursanvändning.
 • Kunder, samarbetspartners. Anpassade lösningar möjliggör förutsättningar för våra kunders verksamheter och minskar miljöpåverkan.
 • Nöjda kunder. Vi är lyhörda och samarbetar för att nå våra kunders önskemål och förväntningar.

Uppförandekod, (Code of conduct)

Vi arbetar efter samma uppförandekod (Code of Conduct) som vår ägare Indutrade. Koden är policyn för vårt hållbara företagande och är vägledande för oss som företag och våra medarbetare.

Läs mer om vår och Indutrades uppförandekod här: Uppförandekod