Vår miljöpolicy

Vi ska skydda naturen och bevara den med hjälp av minsta möjliga påverkan. Livscykelperspektivet är centralt vilket innebär att vi måste förstå och påverka vilken miljöpåverkan en produkt och framtagningen av denna har före, under och efter sin förbrukningstid. Miljön påverkas direkt av alla val vi gör, vårt köp och säljbeteende, transporter, tillverkningssätt, förbrukning av kemikalier, naturresurser och vårt avfall.

Så arbetar vi med hållbarhetsfrågor

Carlsson & Möller arbetar tillsammans med vår ägare Indutrade mot FN:s initiativ Global Compact i 10 olika principer för att säkerställa en hållbar utveckling. Vi tar tillsammans med övriga bolag i koncernen ett totalansvar för att möjliggöra mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor fysiskt och psykosocialt, ren miljö och att motverka korruption.

För Carlsson & Möller är medarbetarna vår mest värdefulla tillgång. Deras välmående och kompetens är en förutsättning för hög kvalitet, innovation och samarbetet med våra affärspartner.

Hälsa och säkerhet samt en trygg arbetsplats för vår personal är mycket viktig. Vi arbetar för att ha bästa förutsättningar i vår fysiska arbetsmiljö och för oss är det självklart att den sociala arbetsmiljön ska vara på bästa sätt för våra anställda.

Läs mer om Indutrades hållbarhetsarbete 

Uppförandekod

Vi arbetar efter Indutrades uppförandekod.

Indutrades uppförandekod

LEAN production en del av hållbar utveckling

Sedan 2009 har vi implementerat Lean Production för ständigt förbättringsarbete, som bidrar till en hållbar utveckling av verksamheten. Varje enskild medarbetare arbetar organiserat med förbättringar som bidrar till ett starkt resultat.

LEAN Production

Våra miljömål

Carlsson & Möller är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har relevanta miljömål direkt kopplade till våra miljöaspekter. Dessa mål hanterar:

Elförbrukning
Vi köper endast el från förnyelsebara källor (vattenkraft). Vi har en egen solcellsanläggning på 56kw, som genererar en del av vårt energibehov per år.

Värmeförbrukning
Vi återvinner viss överskottsvärme från våra maskiner.

CO²-påverkan
Vi avser att minska vår totala CO²-mängd kopplat till våra transporter och tjänsteresor. Våra egna tjänstebilar kommer att vara av miljöbilstyp i kommande inköpsperiod.

Avfallsåtervinning, vatten-, pappers- och kemikalieförbrukning
Vi återvinner utvalda plastsorter som kan omarbetas till nytt material. Övrigt restmaterial går till förbränning, som bland annat skapar fjärrvärme. Vi minskar vår pappersanvändning genom att digitalisera våra dokument.

Genom ett sunt förhållningssätt till vår miljöpåverkan och systematiskt arbete kring detta, bidrar vi med ett hållbart miljöarbete som flertalet kommande generationer kan glädjas av.